• 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม (4 สี)
  110.00 บาท
 • 2. กลยุทธ์การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
  120.00 บาท
 • 3. การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (4 สี)
  120.00 บาท
 • 4. การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (4 สี)
  120.00 บาท
 • 5. วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
  120.00 บาท
 • 6. คณิตศาสตร์ธุรกิจ
  95.00 บาท
 • 7. แคลคูลัสพื้นฐาน
  107.00 บาท
 • 8. ชีวิตกับสังคมไทย (แทรก 2 สี)
  100.00 บาท
 • 9. การเมืองการปกครองของไทย (แทรก 2 สี)
  98.00 บาท
 • 10. งานเทคนิคพื้นฐาน (แทรก 2 สี)
  115.00 บาท
 • 11. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แทรก 2 สี)
  130.00 บาท
 • 12. วัสดุช่าง (แทรก 2 สี และ 4 สี)
  120.00 บาท
 • 13. งานวัดละเอียด (2 สี)
  110.00 บาท
 • 14. งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป
  130.00 บาท
 • 15. งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (2 สี แทรก 4 สี)
  140.00 บาท
 • 16. หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 (2 สี)
  110.00 บาท
 • 17. หลักการขาย (2 สี แทรก 4 สี)
  100.00 บาท
 • 18. การเป็นผู้ประกอบการ (2 สี แทรก 4 สี)
  149.00 บาท
 • 19. หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 (2 สี)
  130.00 บาท
 • 20. การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2 สี)
  100.00 บาท
 • 21. การค้าปลีกและการค้าส่ง (2 สี)
  124.00 บาท
 • 22. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ (2 สี แทรก 4 สี)
  140.00 บาท
 • 23. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (แทรก 2 สี)
  135.00 บาท
 • 24. กลศาสตร์วิศวกรรม
  130.00 บาท