• 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม (3000-1201)
  66.00 บาท
  110.00 บาท  (-40%)
 • 2. กลยุทธ์การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (3000-1202)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 3. การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (3000-1206)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 4. การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (3000-1207)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 5. วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ (3000-1305)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 6. คณิตศาสตร์ธุรกิจ (3000-1403)
  57.00 บาท
  95.00 บาท  (-40%)
 • 7. แคลคูลัสพื้นฐาน (3000-1406)
  65.00 บาท
  107.00 บาท  (-39%)
 • 8. ชีวิตกับสังคมไทย (3000-1501)
  60.00 บาท
  100.00 บาท  (-40%)
 • 9. การเมืองการปกครองของไทย (3000-1505)
  59.00 บาท
  98.00 บาท  (-40%)
 • 10. งานเทคนิคพื้นฐาน (3100-0001)
  70.00 บาท
  115.00 บาท  (-39%)
 • 11. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (3100-0003)
  78.00 บาท
  130.00 บาท  (-40%)
 • 12. วัสดุช่าง (3100-0004)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 13. งานวัดละเอียด (3100-0005)
  66.00 บาท
  110.00 บาท  (-40%)
 • 14. งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป (3100-0006)
  78.00 บาท
  130.00 บาท  (-40%)
 • 15. งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (3100-0008)
  84.00 บาท
  140.00 บาท  (-40%)
 • 16. หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 (3200-0001)
  66.00 บาท
  110.00 บาท  (-40%)
 • 17. หลักการขาย (3200-0002)
  60.00 บาท
  100.00 บาท  (-40%)
 • 18. การเป็นผู้ประกอบการ (3200-0003)
  90.00 บาท
  149.00 บาท  (-40%)
 • 19. หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 (3200-0004)
  78.00 บาท
  130.00 บาท  (-40%)
 • 20. การบัญชีห้างหุ้นส่วน (3200-0005)
  60.00 บาท
  100.00 บาท  (-40%)
 • 21. การค้าปลีกและการค้าส่ง (3200-0007)
  75.00 บาท
  124.00 บาท  (-40%)
 • 22. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ (3200-0011)
  84.00 บาท
  140.00 บาท  (-40%)
 • 23. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3001-2001)
  81.00 บาท
  135.00 บาท  (-40%)
 • 24. กลศาสตร์วิศวกรรม (3100-0101)
  78.00 บาท
  130.00 บาท  (-40%)