• 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม (3000-1201)
  66.00 บาท
  110.00 บาท  (-40%)
 • 2. กลยุทธ์การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (3000-1202)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 3. การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (3000-1206)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 4. การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (3000-1207)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 5. วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ (3000-1305)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 6. คณิตศาสตร์ธุรกิจ (3000-1403)
  57.00 บาท
  95.00 บาท  (-40%)
 • 7. แคลคูลัสพื้นฐาน (3000-1406)
  65.00 บาท
  107.00 บาท  (-39%)
 • 8. ชีวิตกับสังคมไทย (3000-1501)
  60.00 บาท
  100.00 บาท  (-40%)
 • 9. การเมืองการปกครองของไทย (3000-1505)
  59.00 บาท
  98.00 บาท  (-40%)