• 178. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แทรก 4 สี)
  130.00 บาท
 • 179. เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  110.00 บาท
 • 180. โปรแกรมประมวลผลคำ (MS Word 2007)
  120.00 บาท
 • 181. โปรแกรมประมวลผลคำ (MS Word 2010)
  120.00 บาท
 • 182. โปรแกรมตารางคำนวณ (MS Excell 2007)
  110.00 บาท
 • 183. โปรแกรมนำเสนองาน (PowerPoint 2007)
  120.00 บาท
 • 184. โปรแกรมนำเสนองาน (PowerPoint 2010) (2 สี)
  120.00 บาท
 • 185. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  60.00 บาท
 • 186. การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
  110.00 บาท
 • 187. โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น (2 สี)
  102.00 บาท
 • 188. ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น (2 สี)
  95.00 บาท
 • 189. การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น (Flash CS6) (2 สี)
  161.00 บาท
 • 190. การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  106.00 บาท
 • 191. โครงการ
  90.00 บาท