• 1. ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
  115.00 บาท
 • 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  110.00 บาท
 • 3. การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
  120.00 บาท
 • 4. วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
  125.00 บาท
 • 5. วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ
  120.00 บาท
 • 6. แคลคูลัส 1
  107.00 บาท
 • 7. คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
  100.00 บาท
 • 8. คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ
  95.00 บาท
 • ขายดี
  9. ชีวิตกับสังคมไทย
  100.00 บาท
 • ขายดี
  10. การเมืองการปกครองของไทย
  98.00 บาท
 • 11. มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
  90.00 บาท
 • 12. นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  115.00 บาท
 • 13. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1-4
  90.00 บาท
 • 14. กฎหมายธุรกิจ
  95.00 บาท
 • 15. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
  135.00 บาท
 • 16. งานเทคนิคเบื้องต้น
  115.00 บาท
 • 17. เขียนแบบเทคนิค
  120.00 บาท
 • 18. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  130.00 บาท
 • 19. วัสดุช่าง
  120.00 บาท
 • 20. งานวัดละเอียด
  110.00 บาท
 • 21. งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป
  130.00 บาท
 • 22. งานเชื่อมและโลหะแผ่น
  127.00 บาท
 • 23. งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  140.00 บาท
 • 24. งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (30100-0009)
  90.00 บาท