• 119. คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (20204-2003)
  113.00 บาท
 • 120. หลักการเขียนโปรแกรม (20204-2004)
  66.00 บาท
 • 124. โปรแกรมฐานข้อมูล 2013 (20204-2105)
  118.00 บาท
 • 121. องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ (20204-2006)
  158.00 บาท
 • 122. โปรแกรมประมวลผลคำ (20204-2102)
  135.00 บาท
 • 123. โปรแกรมนำเสนอ (20204-2104)
  103.00 บาท
 • 125. โปรแกรมฐานข้อมูล 2019 (20204-2105)
  124.00 บาท
 • 126. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (20204-2106)
  98.00 บาท