• 115. การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (20202-2005)
  87.00 บาท
 • 117. การค้าปลีกและการค้าส่ง (20202-2103)
  120.00 บาท
 • 114. การตลาดเบื้องต้น (20202-2001)
  120.00 บาท
 • 116. การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย (20202-2008)
  93.00 บาท
 • 118. ศิลปะการขาย (20202-2103)
  88.00 บาท