• 1. ภาษาไทยพื้นฐาน (20000-1101)
  77.00 บาท
 • 2. ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (20000-1102)
  57.00 บาท
 • ขายดี
  3. ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (20000-1201)
  84.00 บาท
 • 6. ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม (20000-1209)
  95.00 บาท
 • 7. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (20000-1220)
  135.00 บาท
 • 8. วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (20000-1301)
  80.00 บาท
 • 10. คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (20000-1402)
  62.00 บาท
 • 11. คณิตศาสตร์ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ (20000-1403)
  66.00 บาท
 • 12. คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ (20000-1404)
  47.00 บาท
 • 13. หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (20000-1501)
  80.00 บาท
 • 15. ทักษะชีวิตและสังคม (20000-1503)
  73.00 บาท
 • 16. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย (20000-1504)
  132.00 บาท
 • 18. วัฒนธรรมอาเซียน (20000-1507)
  91.00 บาท
 • 19. ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ (20000-1601)
  87.00 บาท
 • 20. เพศวิถีศึกษา (20000-1602)
  73.00 บาท
 • 4. ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (20000-1202)
  85.00 บาท
 • 5. การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ (20000-1203)
  71.00 บาท
 • 9. โครงงานวิทยาศาสตร์ (20000-1306)
  59.00 บาท
 • 14. ประวัติศาสตร์ชาติไทย (20000-1502)
  166.00 บาท
 • 17. อาเซียนศึกษา (20000-1505)
  96.00 บาท
 • 22. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 (20000-2001)
  87.00 บาท
 • 23. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 (20000-2002)
  105.00 บาท
 • 21. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (20000-1606)
  104.00 บาท