หลักสูตร ปวส.

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 

2. หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

3. หมวดทักษะวิชาชีพ

4. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

6. สาขาวิชาการบัญชี

7. อื่น ๆ

3000-1207 English Conversation 2 (ไฟล์เสียง)

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ เฉลย

3100-0103 กลศาสตร์เครื่องจักรกล

3100-0125 การจัดการความปลอดภัย

3104-1001 วงจรไฟฟ้า ผ+ฉ+น

English for Airline Business