แผน-เฉลย หลักสูตร ปวช. 2556

1. หมวดทักษะชีวิต                                                                      
2.1 สาขาวิชาช่างยนต์
2.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
2.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2.4 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
2.5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.6 สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
2.7 สาขาวิชาโทรคมนาคม
2.8 สาขาวิชาโยธา
2.9 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.2 สาขาวิชาการตลาด
3.3 สาขาวิชาเลขานุการ
3.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

หมวดทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทพาณิชยกรรม